Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна


Завханаймаг дахь Төрийн аудитын газраас Завхан аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайланг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын олон улсын стандартад нийцүүлэн, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн гэж үзэж санхүүгийн зөрчилгүй хэмээн дүгнэж 2020 оны 02 дугаар сарын 18ы өдрийн 331 тоот гэрчилгээ олголоо.

 

 


 Мөн 2019 оны төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээгээр хүлээсэн үүргээ амжилтай сайн биелүүлж 96 хувьтай дүгнүүллээ.

 

 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах баг

dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.