Мэдээлэл


Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх нь шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны менежментийг сайжруулах, шүүн таслах ажиллагааны чанар, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэргийн хөдөлгөөнийг хянах, нэг төрлийн алдааг дахин, давтан гаргахгүй байх, шүүгч нарын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хяналтын шатны шүүхээр хянагдсан хэргийг бүртгэх, танилцах, хэлэлцэх журмыг 2014 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцэж баталсан.


 

Тус журмын дагуу тус шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргүүдээс 2015 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар хяналтын шатанд гомдол гарч хянагдсан иргэний хэргүүдийн магадлал өөрчлөгдөж, хүчингүй болсон шалтгааныг шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцлээ.

 

 

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх


dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.