Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч нарт зориулсан давтан сургалтад хамрагдлаа


Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/124 дугаар тушаалын дагуу "Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч нарт зориулсан давтан сургалт”-ыг 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж байна.
Уг сургалтаар "Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2021 оны 03 дугаар улирлын нэгдсэн мэдээ, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ, Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны тулгамдаж буй асуудлууд, Албан харилцааны ёс зүй, Эвлэрлийн гэрээ боловсруулах, түүнд тавигдах шаардлага, эвлэрлийн гэрээг боловсруулах дадлага ажил зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа.
 
Завхан аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.