Аудитын гэрчилгээ олгов


Завханаймаг дахь Төрийн аудитын газраас Завхан аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайланг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын олон улсын стандартад нийцүүлэн, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн гэж үзэж санхүүгийн зөрчилгүй хэмээн дүгнэж 2021 оны 02 дугаар сарын 10ы өдрийн 138 тоот гэрчилгээ олголоо.
 
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.